iPhone - Sử dụng iPhone với các nhà cung cấp khác

background image

Sử dụng iPhone với cac nhà cung cấp khac

Một số nhà cung cấp cho phép bạn mở khoa iPhone để sử dụng mạng của họ. Để xác định xem
nhà cung cấp của bạn cung cấp tùy chọn này hay không, hãy truy cập support.apple.com/kb/
HT1937.

Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin ủy quyền và thiết lập. Bạn cần kết nối iPhone
để iTunes hoàn thành quá trình này. Phí bổ sung co thể áp dụng.

Để biết thông tin khắc phục sự cố, hãy truy cập support.apple.com/kb/TS3198.