iPhone - Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp

background image

Sử dụng iPhone trong môi trường doanh nghiệp

Truy cập www.apple.com/iphone/business để tìm hiểu thêm về các tính năng doanh nghiệp
của iPhone, bao gồm Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN và các tính năng khác.