iPhone - Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone

background image

Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone

Bạn co thể cập nhật phần mềm của iPhone trong Cài đặt, hoặc bằng cách sử dụng. Bạn cũng co
thể xoa hoặc khôi phục iPhone, rồi sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục từ bản sao lưu.

Dữ liệu đã xoa không thể truy cập được nữa qua giao diện iPhone nhưng không bị xoa khỏi
iPhone. Để biết thông tin về việc xoa tất cả nội dung và cài đặt, hãy xem “Đặt lại” ở trang 173.

Cập nhật iPhone

Bạn co thể cập nhật phần mềm trong Cài đặt của iPhone hoặc bằng cách sử dụng iTunes.
Cập nhật qua mạng không dây trên iPhone: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần
mềm. iPhone kiểm tra các bản cập nhật phần mềm khả dụng.
Cập nhật phần mềm trong iTunes: iTunes kiểm tra các bản cập nhật phần mềm khả dụng mỗi
khi bạn đồng bộ hoa iPhone bằng iTunes. Xem “Đồng bộ hoa với iTunes” ở trang 18.

Để biết thêm thông tin về cách cập nhật và khôi phục phần mềm iPhone, hãy truy cập support.
apple.com/kb/HT4623.

Khôi phục iPhone

Bạn co thể sử dụng iCloud hoặc iTunes để khôi phục iPhone từ bản sao lưu.
Khôi phục từ bản sao lưu trên iCloud: Đặt lại iPhone để xoa tất cả cài đặt và thông tin.
Đăng nhập vào iCloud và chọn Restore from a Backup trong Setup Assistant. Xem “Đặt lại” ở
trang 173.
Khôi phục từ bản sao lưu trên iTunes: Kết nối iPhone vào máy tính mà bạn thường đồng bộ
hoa, chọn iPhone trong màn hình iTunes và bấm vào Restore trong ngăn Summary.

Khi phần mềm iPhone được khôi phục, bạn co thể thiết lập là iPhone mới hoặc khôi phục nhạc,
video, dữ liệu ứng dụng và nội dung khác từ bản sao lưu.

Để biết thêm thông tin về cập nhật và khôi phục phần mềm iPhone, hãy truy cập support.apple.
com/kb/HT1414.