iPhone - Thêm và xóa bàn phím

background image

Thêm và xóa bàn phím

Để nhập văn bản bằng các ngôn ngữ khác nhau trên iPhone, bạn sử dụng các bàn phím khác
nhau. Theo mặc định, chỉ co bàn phím cho ngôn ngữ bạn đã đặt khả dụng. Để khiến các bàn
phím cho các ngôn ngữ khác khả dụng, hãy sử dụng cài đặt Bàn phím. Để biết danh sách các
bàn phím iPhone được hỗ trợ, hãy truy cập www.apple.com/iphone/specs.html.
Thêm bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế, chạm Bàn phím rồi chọn bàn phím
từ danh sách. Lặp lại để thêm nhiều bàn phím.
Xóa bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím rồi chạm vào Sửa. Chạm
vào bên cạnh bàn phím bạn muốn xoa, sau đo chạm vào Xoa.
Sửa danh sach bàn phím: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Bàn phím. Chạm
vào Sửa, rồi kéo bên cạnh bàn phím để di chuyển bàn phím đo đến địa điểm mới trong
danh sách.