iPhone - Nhập các ký tự emoji

background image

Nhập cac ký tự emoji

Sử dụng bàn phím Emoji để thêm các ký tự hình ảnh. Bạn cũng co thể nhập các ký tự emoji
bằng bàn phím tiếng Nhật. Ví dụ: nhập はーと để co ♥.