iPhone - Chuyển đổi các bàn phím

background image

Chuyển đổi cac bàn phím

Để nhập văn bản ở ngôn ngữ khác, hãy chuyển đổi các bàn phím.
Chuyển đổi cac bàn phím khi nhập: Chạm và giữ phím Địa cầu để hiển thị tất cả các bàn
phím đã được bật. Để chọn một bàn phím, trượt ngon tay đến tên bàn phím rồi thả tay. Phím
Địa cầu xuất hiện khi bạn bật nhiều bàn phím.

Bạn cũng co thể chạm vào . Khi bạn chạm vào , tên của bàn phím mới kích hoạt xuất hiện
nhanh chong. Tiếp tục chạm để truy cập các bàn phím được kích hoạt khác.

Nhiều bàn phím cung cấp các chữ cái, số và biểu tượng không hiển thị trên bàn phím.
Nhập ký tự có trọng âm hoặc cac ký tự thay thế khac: Chạm và giữ chữ cái, số hoặc biểu tượng
liên quan rồi trượt để chọn một biến thể. Ví dụ: Trên bàn phím tiếng Thái, bạn co thể chọn số
của ngôn ngữ bản địa bằng cách bấm và giữ số Ả-rập liên quan.