iPhone - Gửi tin nhắn cho một nhóm

background image

Gửi tin nhắn cho một nhóm

Nhắn tin cho nhom cho phép bạn gửi tin nhắn cho nhiều người nhận. Nhắn tin cho nhom hoạt
động với iMessage và MMS (không khả dụng ở mọi khu vực).
Gửi tin nhắn cho một nhóm: Chạm vào , sau đo nhập nhiều người nhận.

85

Chương 9

Tin nhắn

background image

Ghi chú: Với MMS, nhắn tin cho nhom cũng phải được bật trong Cài đặt > Tin nhắn và tin nhắn
trả lời chỉ được gửi cho bạn—chúng không được sao chép cho người khác trong nhom.