iPhone - Điều khiển podcast và sách nói

background image

Điều khiển podcast và sach nói

Thông tin và điều khiển podcast và sách noi xuất hiện trên màn hình Hiện Đang phát khi bạn
bắt đầu phát lại.

Thanh tiến
trình

Điểm phát

Tốc độ phát lại

Lặp lại 30 giây

Email

Đặt tốc độ phat lại

Chạm vào

. Chạm một lần nữa để thay đổi tốc độ.

= Phát với tốc độ gấp đôi.
= Phát với tốc độ bằng một nửa.
= Phát với tốc độ bình thường.

Chuyển sang điểm bất kỳ dọc theo
dòng thời gian

Kéo điểm phát dọc theo thanh tiến trình. Trượt ngon tay xuống để giảm
tốc độ tiến trình.

Hiển thị hoặc ẩn cac điều khiển

Chạm vào phần giữa màn hình.

Ẩn thông tin podcast

Truy cập Cài đặt > Nhạc.

79

Chương 8

Nhạc