iPhone - Nhập nội dung và điền vào biểu mẫu

background image

Nhập nội dung và điền vào biểu mẫu

Nhập nội dung: Chạm vào trường nội dung để hiển thị bàn phím.

Di chuyển tới trường nội dung
khac

Chạm vào trường nội dung hoặc chạm vào Tiếp theo hoặc Trước đo.

Gửi biểu mẫu

Chạm vào Đi hoặc Tìm kiếm hoặc liên kết trên trang để gửi biểu mẫu, nếu
co.

Để kích hoạt Tự động Điền để giúp điền vào biểu mẫu, truy cập Cài đặt > Safari > Tự động Điền.