iPhone - Dấu trang và lịch sử

background image

Dấu trang và lịch sử

Đanh dấu trang một trang web: Mở trang, chạm vào , sau đo chạm vào Thêm Dấu trang.
Khi bạn lưu dấu trang, bạn co thể sửa tiêu đề của dấu trang. Theo mặc định, các dấu trang được
lưu ở mức trên cùng của Dấu trang. Chọn Dấu trang để chọn thư mục khác.
Xem cac trang web trước đó (lịch sử): Chạm vào , sau đo chạm vào Lịch sử. Để xoa lịch sử,
chạm vào Xoa.

Mở một trang web được đanh dấu
trang

Chạm vào

.

Sửa dấu trang hoặc thư mục chứa
dấu trang

Chạm vào

, chọn thư mục chứa dấu trang hoặc thu mục bạn muốn sửa,

sau đo chạm vào Sửa.

Sử dụng iCloud để cập nhật dấu
trang trên cac thiết bị và may tính
iOS của bạn

Truy cập Cài đặt > iCloud, rồi bật Dấu trang. Xem “iCloud” ở trang 16.

Đồng bộ hóa dấu trang với trình
duyệt web trên may tính của bạn

Xem “Đồng bộ hoa với iTunes” ở trang 18.