iPhone - Xem tệp đính kèm

background image

Xem tệp đính kèm

iPhone hiển thị tệp đính kèm ảnh theo nhiều định dạng thường được sử dụng (JPEG, GIF, và
TIFF) cùng với nội dung trong email. iPhone co thể phát nhiều tệp đính kèm âm thanh như MP3,
AAC, WAV và AIFF. Bạn co thể tải về và xem các tệp (như tài liệu PDF, trang web, văn bản, Pages,
Keynote, Numbers và Microsoft Word, Excel và PowerPoint) được đính kèm với thư bạn nhận.
Mở một tệp đính kèm: Chạm vào tệp đính kèm để mở tệp trong Quick Look. (Bạn co thể cần
phải đợi trong khi tệp được tải về trước khi xem tệp đo).

Mở một tệp đính kèm

Chạm và giữ tệp đính kèm, rồi chọn ứng dụng để mở tệp đính kèm đo.
Nếu không ứng dụng nào của bạn hỗ trợ tệp và đo không phải là tệp
mà Quick Look hỗ trợ, bạn co thể xem tên của tệp nhưng không thể mở
tệp đo.

Lưu ảnh hoặc video đính kèm

Chạm và giữ ảnh hoặc video rồi chạm vào Lưu Ảnh hoặc Video. Mục được
lưu vào album Cuộn Camera của bạn trong ứng dụng Ảnh.

Quick Look hỗ trợ các loại tài liệu sau:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

trang web

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

Rich Text Format

.txt

văn bản

.vcf

thông tin liên hệ

.xls, .xlsx

Microsoft Excel