iPhone - Sắp xếp thư

background image

Sắp xếp thư

Bạn co thể sắp xếp thư trong bất kỳ hộp thư, thư mục hoặc cửa sổ kết quả tìm kiếm nào. Bạn co
thể xoa hoặc đánh dấu thư là đã đọc. Bạn cũng co thể di chuyển thư từ một hộp thư hoặc thư
mục sang hộp thư hoặc thư mục khác trong cùng một tài khoản hoặc giữa các tài khoản khác
nhau. Bạn co thể thêm, xoa hoặc đổi tên các hộp thư và thư mục.
Xóa thư: Mở thư và chạm vào .

Bạn cũng co thể xoa trực tiếp thư khỏi danh sách thư trong hộp thư bằng cách vuốt sang trái
hoặc sang phải của tiêu đề thư, rồi chạm vào Xoa.

Một số tài khoản thư hỗ trợ lưu trữ thư thay vì xoa chúng. Khi bạn lưu trữ thư, thư đo được
chuyển từ Hộp thư đến của bạn sang Tất cả Thư. Bật hoặc tắt lưu trữ trong Cài đặt > Mail, Danh
bạ, Lịch.

Khôi phục thư

Các thư đã xoa được chuyển đến hộp thư Thùng rác.
Để thay đổi thời gian thư ở lại trong Thùng rác trước khi bị xoa vĩnh viễn,
đi đến Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch. Sau đo chạm vào Nâng cao.

Xóa hoặc di chuyển nhiều thư

Khi xem danh sách thư, chạm vào Sửa, chọn các thư bạn muốn xoa, rồi
chạm vào Di chuyển hoặc Xoa.

Di chuyển một thư đến hộp thư
hoặc thư mục khac

Trong khi xem thư, hãy chạm vào , sau đo chọn hộp thư đến hoặc
thư mục.

Thêm hộp thư

Đi đến danh sách các hộp thư, chạm vào Sửa rồi chạm vào Hộp thư Mới.

Xóa hoặc đổi tên hộp thư

Đi đến danh sách các hộp thư, chạm vào Sửa rồi chạm vào hộp thư. Nhập
tên hoặc vị trí mới cho hộp thư. Chạm vào Xoa Hộp thư để xoa hộp thư và
tất cả nội dung của hộp thư đo.

Gắn cờ và đanh dấu nhiều thư là
đã đọc

Khi xem danh sách thư, chạm vào Sửa, chọn những thư bạn muốn rồi
chạm vào Đánh dấu. Chọn Gắn cờ hoặc Đánh dấu là Đã đọc.