iPhone - Chương 6:  Mail

background image

Mail

6

Mail hoạt động với iCloud, Microsoft Exchange và nhiều hệ thống thư phổ biến nhất—bao gồm
Yahoo!, Google, Hotmail và AOL—cũng như các hệ thống thư POP3 và IMAP chuẩn ngành khác.
Bạn co thể gửi và nhận ảnh, video và đồ họa và xem tài liệu PDF và các tệp đính kèm khác. Bạn
cũng co thể in tin nhắn và tệp đính kèm mở trong Quick Look.