iPhone - Thư thoại kèm hình ảnh

background image

Thư thoại kèm hình ảnh

Cài đặt thư thoại

Trên iPhone, thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình và chọn
nghe hoặc xoa thư nào mà không phải nghe hướng dẫn hoặc thư trước đo.

Ghi chú: Thư thoại kèm theo hình ảnh co thể không khả dụng ở tất cả các khu vực hoặc co thể
là một dịch vụ tuỳ chọn. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin. Nếu thư thoại
kèm hình ảnh không khả dụng, chạm vào Thư thoại và làm theo các lời nhắc để truy xuất thư
của bạn.

Số cuộc gọi nhỡ và thư thoại chưa được nghe.

Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, iPhone sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư
thoại của bạn.
Thay đổi lời chào của bạn: Chạm vào Thư thoại, chạm vào Lời chào rồi chạm vào Tùy chỉnh.
Chạm vào Ghi và noi lời chào của bạn. Khi bạn hoàn tất, chạm vào Dừng.
Để xem lại, chạm vào Phát. Để ghi lại, chạm lại vào vào Ghi. Chạm vào Lưu khi bạn hài lòng.

Sử dụng lời chào mặc định của
nhà cung cấp

Chạm vào Thư thoại, chạm vào Lời chào rồi chạm vào Mặc định.

Đặt âm bao cho thư thoại mới

Truy cập Cài đặt > Âm thanh, sau đo bật Thư thoại Mới. Âm báo sẽ kêu
một lần cho từng thư thoại mới.
Nếu công tắc Chuông/Im lặng tắt, iPhone sẽ không phát ra âm báo.

Thay đổi mật khẩu thư thoại

Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Thay đổi Mật khẩu Thư thoại.

Kiểm tra thư thoại

Khi bạn chạm vào Điện thoại, iPhone sẽ hiển thị số cuộc gọi nhỡ và thư thoại chưa được nghe.

62

Chương 5

Điện thoại

background image

Chạm vào Thư thoại để xem danh sách thư của bạn.

Kéo điểm phát để chuyển
sang một điểm bất kỳ
trong thư thoại.

Thư thoại
chưa nghe

Phát/Tạm dừng

Thông tin liên hệ

Thanh tiến trình

Loa ngoài (Âm thanh, khi
một thiết bị Bluetooth
được kết nối. Chạm để
chọn đầu ra âm thanh.)

Trở lại cuộc gọi.

Nghe thư thoại: Chạm vào Thư thoại rồi chạm vào thư.
Nếu bạn đã nghe thư thoại, chạm lại vào thư thoại để phát lại. Sử dụng và để tạm dừng và
tiếp tục phát lại.

Khi bạn nghe thư thoại, thư được lưu cho đến khi nhà cung cấp của bạn xoa đi.

Kiểm tra thư thoại từ điện thoại
khac

Quay số của bạn hoặc số truy cập từ xa của nhà cung cấp.

Đang xóa tin nhắn

Xóa thư: Trượt hoặc chạm vào thư, rồi chạm vào Xoa.

Ghi chú: Ở một số khu vực, thư thoại kèm hình ảnh đã xoa co thể bị xoa vĩnh viễn bởi nhà cung
cấp của bạn.

Nghe thư thoại đã xóa

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách) rồi chạm vào thư.

Huỷ xóa thư thoại

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách), rồi chạm vào thư thoại và
chạm Hủy xoa.

Xóa thư thoại vĩnh viễn

Chạm vào Thư thoại Đã xoa (ở cuối danh sách) rồi chạm vào Xoa Tất cả.