iPhone - Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

background image

Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi

Chuyển cuộc gọi

Bạn co thể đặt iPhone để chuyển tiếp cuộc gọi đến cho một số khác.

Ghi chú: Cuộc gọi FaceTime không được chuyển tiếp.
Bật chuyển tiếp cuộc gọi (GSM): Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Chuyển tiếp Cuộc gọi và bật
Chuyển tiếp Cuộc gọi. Trên màn hình “Chuyển tiếp”, nhập số điện thoại mà bạn muốn chuyển
tiếp cuộc gọi tới.
Bật chuyển tiếp cuộc gọi (CDMA): Nhập *72, tiếp theo là số bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi
đến, rồi chạm vào Gọi.

Để tắt chuyển tiếp cuộc gọi (CDMA), nhập *73, rồi chạm vào Gọi.

Với GSM, biểu tượng Chuyển Cuộc gọi ( ) xuất hiện trên thanh trạng thái khi chuyển cuộc gọ
đang bật. Bạn phải trong vùng phủ song của mạng di động khi bạn đặt iPhone chuyển tiếp
cuộc gọi, nếu không các cuộc gọi sẽ không được chuyển tiếp.

Chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi cho bạn tùy chọn nhận cuộc gọi đến khi bạn đang dùng điện thoại. Bạn co thể:

Bỏ qua cuộc gọi đến

Â

Giữ cuộc gọi hiện tại và trả lời một cuộc gọi đến

Â

Kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến

Â

Nếu bạn co cuộc gọi và chờ cuộc gọi tắt, các cuộc gọi đến chuyển thẳng đến thư thoại. Xem
“Cuộc gọi thứ hai” ở trang 59.
Bật chờ cuộc gọi (GSM): Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Chờ Cuộc gọi.

Với CDMA, chờ cuộc gọi bật theo mặc định, nhưng co thể được vô hiệu hoa cho một cuộc gọi.
Vô hiệu hóa chờ cuộc gọi đối với một cuộc gọi (CDMA): Nhập *70, rồi quay số.

ID Người gọi

ID Người gọi hiển thị tên hoặc số điện thoại của bạn cho người bạn gọi—nếu thiết bị của người
nhận co khả năng đo và bạn đã tắt hoặc chặn tính năng này.

Ghi chú: Đối với cuộc gọi FaceTime, số điện thoại của bạn được hiển thị ngay cả khi ID người gọi
tắt hoặc bị chặn.
Bật hoặc tắt ID người gọi (GSM): Truy cập Cài đặt > Điện thoại > H.thị ID Ng.gọi của tôi.

Với CDMA, ID cuộc gọi bật theo mặc định, nhưng co thể được vô hiệu cho một cuộc gọi.
Chặn ID người gọi đối với một cuộc gọi (CDMA): Nhập *67, rồi quay số.

64

Chương 5

Điện thoại