iPhone - Dịch vụ Định vị

background image

Dịch vụ Định vị

Dịch vụ Định vị cho phép các ứng dụng như Lời nhắc, Bản đồ, Camera và các ứng dụng dựa
trên vị trí của bên thứ ba thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn. Dữ liệu vị trí được
thu thập bởi Apple không được thu thập ở hình thức xác định cá nhân bạn. Vị trí gần đúng của
bạn được xác định bằng thông tin sẵn co trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi địa
phương (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (co thể không khả dụng ở mọi khu vực). Để kéo dài tuổi
thọ pin, tắt Dịch vụ Định vị khi bạn không sử dụng tính năng này.

Khi ứng dụng sử dụng Dịch vụ Định vị, xuất hiện trên thanh menu.

Mọi ứng dụng và dịch vụ hệ thống sử dụng Dịch vụ Định vị đều xuất hiện trên màn hình cài đặt
Dịch vụ Định vị, cho biết Dịch vụ Định vị được bật hoặc tắt cho ứng dụng hoặc dịch vụ đo. Nếu
bạn không muôn sử dụng Dịch vụ Định vị, bạn co thể tắt cho một số hoặc tất cả các ứng dụng
và dịch vụ. Nếu bạn tắt Dịch vụ Định vị, bạn sẽ được nhắc bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng
dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

Nếu bạn co ứng dụng của bên thứ ba trên iPhone sử dụng Dịch vụ Định vị, hãy xem lại các điều
khoản và chính sách bảo mật của bên thứ ba để cho từng ứng dụng để hiểu cách mà ứng dụng
đo sử dụng dữ liệu vị trí của bạn.
Bật hoặc tắt Dịch vụ Định vị: Truy cập Cài đặt > Dịch vụ Định vị.