iPhone - Chế độ trên máy bay

background image

Chế độ trên may bay

Chế độ trên máy bay vô hiệu hoa các tính năng không dây để giảm ảnh hưởng co thể đến hoạt
động của máy bay và các thiết bị điện tử khác.
Bật chế độ trên may bay: Truy cập Cài đặt và bật chế độ trên máy bay.
Khi chế độ trên máy bay bật, xuất hiện trên thanh trạng thái ở trên cùng của màn hình.
Không co tín hiệu điện thoại, Wi-Fi hoặc Bluetooth được phát ra từ iPhone và bộ thu GPS tắt.
Bạn không thể sử dụng các ứng dụng hoặc tính năng cần những tín hiệu này, chẳng hạn như
kết nối với Internet, thực hiện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn, nhận thư thoại kèm
hình ảnh và v.v.
Nếu được cho phép bởi hãng hàng không và luật và quy định hiện hành, bạn co thể tiếp tục
nghe nhạc, xem video, duyệt email, lịch và dữ liệu khác bạn đã nhận được trước đo và sử dụng
các ứng dụng không cần kết nối Internet.
Nếu mạng Wi-Fi khả dụng và hãng hàng không cũng như quy định và luật pháp hiện hành
cho phép, truy cập Cài đặt > Wi-Fi để bật Wi-Fi Bạn co thể bật BlueTooth trong Cài đặt > Cài đặt
chung > BlueTooth.