iPhone - Chương 32:  Cài đặt

background image

Cài đặt

32

Cài đặt cho phép bạn cấu hình iPhone, đặt tùy chọn ứng dụng, thêm tài khoản và nhập các tùy
chọn khác.