iPhone - Văn bản Lớn

background image

Văn bản Lớn cho phép bạn làm cho văn bản to hơn trong cảnh báo, Lịch, Danh bạ, Mail, Tin
nhắn và Ghi chú.
Đặt kích cỡ văn bản: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Văn bản Lớn.

Trắng trên nền Đen