iPhone - Universal Access trong OS X

background image

Universal Access trong OS X

Tận dụng các tính năng Universal Access trong OS X khi bạn sử dụng iTunes để đồng bộ thông
tin và nội dung từ thư viện iTunes của bạn sang iPhone. Trong Finder, chọn Help > Help Center,
rồi tìm kiếm “universal access”.

Để biết thêm thông tin về các trợ năng của iPhone và OS X, hãy truy cập www.apple.com/
accessibility.