iPhone - Khẩu lệnh

background image

Khẩu lệnh

Khẩu lệnh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và điều khiển chức năng phát lại Nhạc bằng
các khẩu lệnh. Hãy xem “Khẩu lệnh” ở trang 58 và “Sử dụng Siri hoặc Khẩu lệnh với Nhạc” ở
trang 80.