iPhone - Chú thích Đóng

background image

Chu thích Đóng

Bật chu thích đóng cho video: Truy cập Cài đặt > Video > Chú thích Đong.
Không phải tất cả các nội dung video đều chứa phần chú thích đong.

163

Chương 31

Trợ năng