iPhone - Đọc Văn bản tự động

background image

Đọc Văn bản tự động

Đọc Văn bản tự động sẽ đọc phần hiệu chỉnh và gợi ý văn bản mà iPhone đưa ra khi bạn nhập
văn bản.
Bật hoặc tắt Đọc Văn bản tự động: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đọc Văn bản
tự động.

Đọc Văn bản tự động cũng hoạt động cùng với VoiceOver hoặc Thu phong.