iPhone - Định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến

background image

Định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến

Bạn co thể tự động định tuyến âm thanh của cuộc gọi đến đến tai nghe hoặc loa ngoài thay vì
bộ thu iPhone.
Định tuyến lại âm thanh cuộc gọi: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Cuộc gọi Đến
và chọn nơi bạn muốn nghe các cuộc gọi của mình.

158

Chương 31

Trợ năng