iPhone - Đèn LED để Cảnh báo

background image

Đèn LED để Cảnh bao

Nếu bạn không thể nghe thấy âm thanh thông báo cuộc gọi đến và các cảnh báo khác, bạn co
thể để iPhone nháy sáng đèn LED (bên cạnh ống kính camera ở sau lưng iPhone). Chức năng
này chỉ hoạt động khi iPhone bị khoa hoặc ở chế độ ngủ. Co sẵn cho iPhone 4 hoặc mới hơn.
Bật Đèn LED để Cảnh bao: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Đèn LED để Cảnh báo.