iPhone - Thay đổi giao diện của sách

background image

Thay đổi giao diện của sach

Một số sách cho phép bạn thay đổi kích cỡ, phông chữ và màu trang.

145

Chương 30

iBooks

background image

Thay đổi độ sang: Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào .
Nếu bạn không thấy , trước tiên hãy chạm vào

.

Thay đổi phông chữ hoặc cỡ chữ

Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, rồi chạm vào

. Chạm vào Phông chữ để chọn kiểu chữ. Không phải tất cả các sách

đều hỗ trợ thay đổi phông chữ.
Một số sách chỉ cho phép bạn thay đổi cỡ chữ khi iPhone ở hướng ngang.

Thay đổi màu của trang và văn
bản

Chạm vào gần giữa của trang để hiển thị các điều khiển, chạm vào

,

sau đo chạm vào Chủ đề. Cài đặt này áp dụng cho tất cả sách hỗ trợ.

Bật hoặc tắt căn lề và tach từ

Truy cập Cài đặt > iBooks. Một số sách và tài liệu PDF không thể căn lề và
tách từ được.