iPhone - In hoặc gửi email tài liệu PDF

background image

In hoặc gửi email tài liệu PDF

Bạn co thể sử dụng iBooks để gửi bản sao của tài liệu PDF qua email hoặc để in tất cả hoặc một
phần tài liệu PDF tới máy in được hỗ trợ.

Bạn co thể gửi email hoặc in tài liệu PDF, không phải sách.
Gửi email tài liệu PDF: Mở tài liệu PDF, sau đo chạm vào và chọn Gửi Email Tài liệu. Thông
báo mới xuất hiện với tài liệu PDF đính kèm. Chạm vào Gửi khi bạn hoàn thành địa chỉ và viết
nội dung.

In tài liệu PDF

Mở tài liệu PDF, sau đo chạm vào

và chọn In. Chọn một máy in, phạm

vi trang và số lượng bản sao rồi chạm vào In. Để biết thêm thông tin, hãy
xem “In” ở trang 29.