iPhone - Giới thiệu về iBooks

background image

Giới thiệu về iBooks

iBooks là một cách tuyệt vời để đọc và mua sách. Tải về ứng dụng iBooks miễn phí từ App Store
rồi nhận mọi nội dung từ cổ điển đến bán chạy nhất từ iBookstore được tích hợp. Sau khi bạn đã
tải về một cuốn sách, sách đo sẽ hiển thị trên giá sách của bạn.

Để tải về ứng dụng iBooks và sử dụng iBookstore, bạn cần kết nối Internet và co ID Apple. Nếu
bạn không co ID Apple hoặc nếu bạn muốn mua bằng ID Apple khác, hãy truy cập Cài đặt >
Store. Xem “Cài đặt Store” ở trang 127.

Ghi chú: Ứng dụng iBooks và iBookstore co thể không khả dụng bằng mọi ngôn ngữ hoặc
khu vực.