iPhone - Tìm kiếm

background image

Tìm kiếm

Bạn co thể tìm kiếm nhiều ứng dụng trên iPhone, bao gồm Danh bạ, Mail, Lịch, Nhạc, Tin nhắn,
Ghi chú và Lời nhắc. Bạn co thể tìm kiếm ứng dụng riêng lẻ hoặc tất cả ứng dụng cùng lúc.

Tìm kiếm iPhone: Đi tới Màn hình chính: (Từ Màn hình chính đầu tiên, vuốt sang phải hoặc bấm
nút Home .) Nhập nội dung vào trường Tìm kiếm.

Các kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện khi bạn nhập. Chạm một mục trong danh sách kết quả để mở
mục đo. Bấm Tìm kiếm để đong bàn phím và nhìn thấy nhiều kết quả hơn.

Các biểu tượng cạnh kết quả tìm kiếm hiển thị các kết quả co nguồn gốc từ ứng dụng nào.

iPhone co thể hiển thị nội dung nổi bật cho bạn dựa vào các tìm kiếm trước đo của bạn. Kết quả
tìm kiếm trên Safari bao gồm các tùy chọn để tìm kiếm web hoặc tìm kiếm trên Wikipedia.

Ứng dụng

Nội dung tìm kiếm

Danh bạ

Tên, họ và tên công ty

Mail

Các trường Người nhận, Người gửi và Chủ đề và thư của tất cả các
tài khoản

Lịch

Tiêu đề sự kiện, người được mời và ghi chú

Nhạc

Nhạc (tên bài hát, nghệ sỹ và album) và tiêu đề của podcast, video và
sách noi

Tin nhắn

Tên và nội dung tin nhắn

Ghi chu

Nội dung ghi chú

Lời nhắc

Tiêu đề

Tìm kiếm cũng tìm kiếm tên của các ứng dụng co sẵn và ứng dụng được cài đặt trên iPhone, vì
vậy nếu bạn co nhiều ứng dụng thì co thể muốn sử dụng Tìm kiếm như một cách để định vị và
mở các ứng dụng.

Mở ứng dụng từ Tìm kiếm

Nhập tên ứng dụng, rồi bấm để mở ứng dụng đo trực tiếp từ kết quả
tìm kiếm.

Sử dụng cài đặt Tìm kiếm trên Spotlight để chỉ rõ nội dung cần tìm kiếm và thứ tự hiển thị kết
quả. Xem “Tìm kiếm trong Spotlight” ở trang 171.

30

Chương 3

Thông tin cơ bản