iPhone - Khẩu lệnh

background image

Khẩu lệnh

Khẩu lệnh cho phép bạn thực hiện cuộc gọi và điều khiển chức năng phát lại nhạc bằng các
khẩu lệnh. Trên iPhone 4S, bạn co thể sử dụng Siri để điều khiển iPhone bằng giọng noi. Xem
Chương 4, “Siri,” ở trang 40.

Ghi chú: Khẩu lệnh co thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ. Khẩu lệnh không khả dụng trên
iPhone 4S khi Siri được bật.

Sử dụng Khẩu lệnh: Bấm và giữ nút bật Home cho đến khi màn hình Khẩu lệnh xuất hiện và
bạn nghe thấy tiếng bíp bíp. Bạn cũng co thể bấm và giữ nút trung tâm trên bộ tai nghe của
iPhone.

Để co được kết quả tốt nhất:

Noi vào micrô của iPhone như thể bạn đang thực hiện cuộc gọi. Bạn cũng co thể sử dụng

Â

micrô trên tai nghe Bluetooth hoặc bộ thiết bị Bluetooth dùng trên ô tô.
Noi rõ ràng và tự nhiên.

Â

Chỉ noi các lệnh, tên và số điện thoại cho iPhone. Tạm dừng một chút giữa các lệnh.

Â

Sử dụng tên đầy đủ.

Â

Để biết thêm về cách sử dụng Khẩu lệnh, bao gồm thông tin về sử dụng Khẩu lệnh trong các
ngôn ngữ khác nhau, hãy truy cập support.apple.com/kb/HT3597.

Thông thường, Khẩu lệnh mong bạn đọc khẩu lệnh bằng ngôn ngữ được đặt cho iPhone (truy
cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Ngôn ngữ). Cài đặt Khẩu lệnh cho phép bạn thay đổi
ngôn ngữ để đọc khẩu lệnh. Một số ngôn ngữ co tiếng địa phương hoặc giọng khác nhau.
Thay đổi ngôn ngữ hoặc quốc gia: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế > Khẩu lệnh và
chạm vào ngôn ngữ hoặc quốc gia.

Khẩu lệnh cho ứng dụng Nhạc luôn bật nhưng để đảm bảo an toàn bạn co thể tránh sử dụng
khẩu lệnh khi iPhone được khoa.
Tranh sử dụng khẩu lệnh khi iPhone bị khóa: Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung> Khoa bằng
Mật khẩu và tắt Khẩu Lệnh. Mở khoa iPhone để sử dụng khẩu lệnh.

Xem “Khẩu lệnh” ở trang 58 và “Sử dụng Siri hoặc Khẩu lệnh với Nhạc” ở trang 80.