iPhone - Liên kết cảm biến

background image

Liên kết cảm biến

Nike + iPod dựa trên dữ liệu bài tập trên tín hiệu từ cảm biến (được bán riêng) mà bạn gắn vào
giầy của mình. Lần đầu tiên bạn bắt đầu một bài tập, bạn sẽ được nhắc kích hoạt cảm biến để tự
động liên kết cảm biến của bạn với iPhone. Bạn cũng co thể sử dụng cài đặt Nike + iPod để liên
kết cảm biến với iPhone.

Nike + iPod chỉ co thể liên kết với một cảm biến một lúc. Để dùng cảm biến khác, sử dụng cài
đặt Nike + iPod để liên kết với cảm biến mới.

141

background image

Liên kết cảm biến của bạn với iPhone: Gắn cảm biến vào giầy của bạn, rồi truy cập Cài đặt >
Nike + iPod > Cảm biến.

Liên kết đến một cảm biến khac
với iPhone

Truy cập Cài đặt > Nike + iPod > Cảm biến và chạm vào Liên kết Mới.