iPhone - Hiệu chỉnh Nike + iPod

background image

Hiệu chỉnh Nike + iPod

Để đảm bảo dữ liệu bài tập đúng, bạn co thể hiệu chỉnh Nike + iPod theo độ dài hoặc bước đi
hoặc bước chạy của bạn.
Hiệu chỉnh Nike + iPod: Ghi bài tập chạy hoặc đi bộ theo quãng đường xác định ít nhất 1/4
dặm (400 mét). Sau đo, sau khi bạn chạm vào Kết thúc Bài tập, chạm Hiệu chỉnh trên màn hình
tom tắt bài tập và nhập đúng quãng đường bạn đã đi được.

Đặt về hiệu chỉnh mặc định

Truy cập Cài đặt > Nike + iPod.