iPhone - Hiệu chỉnh la bàn

background image

Hiệu chỉnh la bàn

Bạn cần hiệu chỉnh la bàn lần đầu bạn sử dụng và thỉnh thoảng sau đo. iPhone báo cho bạn nếu
cần phải hiệu chỉnh.
Hiệu chỉnh la bàn bên trong: Lắc iPhone theo hình số tám.