iPhone - Sử dụng máy tính

background image

Sử dụng may tính

Chạm vào số và chức năng trong Máy tính cũng giống như bạn thao tác với một máy tính
chuẩn. Khi bạn chạm vào nút cộng, trừ, nhân hoặc chia, một vòng tròn màu trắng xuất hiện
xung quanh nút đo để cho phép bạn biết hoạt động nào sẽ được thực hiện.

Thêm số vào bộ nhớ.

Xóa bộ nhớ.

Xóa màn hình.

Rút một số khỏi bộ nhớ.

Lấy một số từ bộ nhớ (vòng
tròn màu trắng biểu thị một
số được lưu trong bộ nhớ).