iPhone - Sử dụng Home Sharing

background image

Sử dụng Home Sharing

Home Sharing cho phép bạn phát nhạc, phim và chương trình TV trên iPhone từ thư viện iTunes
trên Mac hoặc PC của bạn. Xem “Home Sharing” ở trang 82.