iPhone - Tài khoản và cài đặt Danh bạ

background image

Tài khoản và cài đặt Danh bạ

Bạn co thể thêm các tài khoản Danh bạ và điều chỉnh cách tên liên hệ được sắp xếp và hiển thị.
Thêm tài khoản Danh bạ: Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch rồi chạm vào Thêm Tài khoản.

Để thay đổi cài đặt Danh bạ, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và đặt các tùy chọn
sau đây:

Đặt cach sắp xếp liên hệ

Chạm vào Thứ tự Sắp xếp để sắp xếp theo tên hoặc họ.

Đặt cach hiển thị liên hệ

Chạm vào Thứ tự Hiển thị và chọn hiển thị theo tên hoặc họ.

Nhập danh bạ từ thẻ SIM

Chạm vào Nhập Danh bạ trên SIM.

Đặt thẻ Thông tin của tôi

Chạm vào Thông tin của tôi và chọn thẻ liên hệ co tên và thông tin của
bạn từ danh sách.
Thẻ Thông tin của tôi được sử dụng bởi Siri và các ứng dụng khác. Sử
dụng các trường của những người co liên quan để xác đinh mối quan hệ
bạn muốn Siri biết, sao cho bạn co thể noi những điều như “gọi em gái
của tôi”.

Đặt tài khoản Danh bạ mặc định

Chạm vào Tài khoản Mặc định rồi chọn tài khoản. Danh bạ mới bạn tạo
mà không chỉ định tài khoản khác được lưu trữ tại đây.

Sử dụng iCloud để cập nhật Danh
bạ trên cac thiết bị và may tính
iOS của bạn

Truy cập Cài đặt > iCloud rồi bật Danh bạ. Xem “iCloud” ở trang 16.

130

Chương 24

Danh bạ

background image

Video

25

Giới thiệu về Video

Với iPhone, bạn co thể xem nội dung video như phim, video nhạc và podcast video từ iTunes và
chương trình TV nếu khả dụng tại khu vực của bạn.

Phat cac video

Phat video: Chạm vào video đo.

Chạm vào

video để hiển

thị hoặc ẩn

điều khiển

Xem video

trên TV với

Apple TV.

Kéo để chuyển tiếp hoặc quay lại.

Chọn