iPhone - Xóa ứng dụng

background image

Xóa ứng dụng

Bạn co thể xoa ứng dụng mà bạn đã cài đặt từ App Store. Nếu bạn xoa ứng dụng, các dữ liệu co
liên quan đến ứng dụng đo cũng bị xoa.
Xóa một ứng dụng của App Store: Chạm và giữ biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chính cho
đến khi các biểu tượng bắt đầu lắc lư, rồi chạm vào . Bấm nút Home khi bạn hoàn tất việc
xoa ứng dụng.

Để biết thông tin về việc xoa tất cả các ứng dụng cùng với mọi nội dung và cài đặt, hãy xem
“Xoa Tất cả Nội dung và Cài đặt” trong trang 173.

Bạn co thể tải về bất ứng dụng đã xoa nào mà bạn đã mua miễn phí từ App Store.

Tải về một ứng dụng đã xóa

Trong App Store, chạm vào Updates, rồi chạm vào Purchased. Chạm vào
ứng dụng rồi chạm vào Install.

126

Chương 23

App Store