iPhone - Truyền tải hoặc tải về podcast

background image

Truyền tải hoặc tải về podcast

Bạn co thể nghe các tập tin âm thanh hoặc xem các tập tin video trên mạng được phát qua
Internet từ iTunes Store. Bạn cũng co thể tải về các podcast âm thanh và video.
Truyền tải podcast: Chạm vào Podcasts (trước tiên chạm vào More nếu không nhìn thấy
Podcasts) để duyệt podcast trong iTunes Store.

Các podcast video được đánh dấu bằng biểu tượng video .

Tải về một podcast

Chạm vào nút Miễn phí rồi chạm Tải về. Các podcast đã tải về xuất hiện
trong danh sách phát Podcasts.

Nghe hoặc xem podcast bạn đã
tải về

Trong Music, chạm vào Podcasts (trước tiên chạm vào More nếu không
nhìn thấy Podcasts), sau đo rồi chạm vào podcast. Các podcast video
cũng xuất hiện trong danh sách video.

Xem thêm cac đoạn của podcast
bạn đã tải về

Trong danh sách Podcasts trong Music, chạm vào podcast rồi chạm vào
Get More Episodes.

Xóa một podcast

Trong danh sách Podcasts trong Music, vuốt sang trái hoặc sang phải trên
tập tin trên mạng, rồi bấm vào Delete.