iPhone - Mua nhạc, sách nói và âm

background image

Mua nhạc, sach nói và âm

Khi bạn tìm thấy một bài hát, album, âm cảnh báo, nhạc chuông hoặc sách noi bạn thích trong
iTunes Store, bạn co thể mua và tải về. Bạn co thể xem trước một mục trước khi mua để chắc
chắn rằng đo là mục bạn muốn.
Xem trước một bài hat, nhạc chuông hoặc sach nói: Chạm vào mục và làm theo hướng dẫn
trên màn hình.

Áp dụng thẻ quà tặng hoặc mã
quà tặng

Chạm vào Music (trước tiên chạm vào More nếu không nhìn thấy Music),
sau đo chạm vào Redeem ở dưới cùng của màn hình và làm theo hướng
dẫn trên màn hình. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản, thẻ mua hàng còn
lại của bạn sẽ hiển thị thông tin ID Apple ở cuối hầu hết các màn hình
iTunes Store.

Hoàn tất album

Trong khi xem bất kỳ album nào, hãy chạm vào giá đã chiết khấu cho các
bài hát còn lại bên dưới Complete My Album (không khả dụng ở mọi khu
vực). Để xem các đề nghị hoàn tất các album khác, chạm vào Nhạc rồi
chạm vào Complete My Album Offers.

Tải về mục mua trước đó

Chạm vào Purchased.
Bạn cũng co thể tải về một mục trong khi duyệt. Chỉ cần chạm vào
Download ở nơi bạn thường thấy giá.

Tự động tải về cac mục đã mua
trên cac thiết bị iOS và may tính
khac

Truy cập Cài đặt > Store sau đo bật các kiểu mục đã mua bạn muốn tải về
tự động.