iPhone - Đăng nhập vào Game Center

background image

Đăng nhập vào Game Center

Đăng nhập: Mở Game Center. Nếu bạn thấy bí danh và ảnh của mình ở đầu màn hình, bạn đã
đăng nhập. Nếu không, hãy nhập ID Apple và mật khẩu của bạn rồi chạm vào Đăng nhập. Hoặc
chạm vào Tạo Tài khoản Mới để tạo ID Apple mới.

Thêm ảnh

Chạm ảnh bên cạnh tên của bạn.

Khai bao trạng thai của bạn

Chạm vào Tôi, chạm vào thanh trạng thái rồi nhập trạng thái của bạn.

Xem cài đặt tài khoản của bạn

Chạm vào Tôi, chạm vào biểu ngữ tài khoản rồi chọn Xem Tài khoản.

116

background image

Đăng xuất

Chạm vào Tôi, chạm vào biểu ngữ Tài khoản rồi chạm vào Đăng xuất. Bạn
không cần đăng xuất mỗi lần bạn thoát Game Center.