iPhone - Thiết lập và kích hoạt

background image

Thiết lập và kích hoạt

Để thiết lập và kích hoạt iPhone, hãy bật iPhone và làm theo Trợ giúp Cài đặt. Trợ giúp Cài đặt
hướng dẫn từng bước cho bạn qua truy trình thiết lập, bao gồm kết nối với mạng Wi-Fi, đăng
nhập bằng hoặc tạo ID Apple, thiết lập iCloud, bật tính năng được khuyến nghị như Dịch vụ
Định vị và Tìm iPhone của tôi và kích hoạt iPhone với nhà cung cấp của bạn. Bạn cũng co thể
khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc iTunes trong quá trình thiết lập.

Bạn co thể hoàn tất việc kích hoạt qua mạng Wi-Fi hoặc với iPhone 4S, qua mạng di động của
nhà cung cấp của bạn (không khả dụng ở mọi khu vực). Nếu không co tùy chọn nào khả dụng,
bạn cần phải kết nối iPhone với máy tính để kích hoạt.