iPhone - Xem hướng

background image

Xem hướng

Xem hướng:

1

Chạm vào Hướng.

2

Nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc.

Chạm vào

trong trường để chọn vị trí trong Dấu trang (bao gồm vị trí hiện tại của bạn hoặc

hình đinh ghim thả xuống), vị trí hiện tại hoặc một liên hệ. Nếu không nhìn thấy

, hãy chạm

vào để xoa nội dung của trường.

3

Chạm vào Đ.tuyến, rồi chọn hướng lái xe ( ), phương tiện công cộng ( ), hoặc đi bộ ( ).

4

Thực hiện một trong các thao tác sau:

Â

Để xem các hướng từng bước mỗi lần, hãy chạm vào Bắt đầu, sau đo chạm vào để xem
chặng tiếp theo của chuyến đi.

Â

Để xem tất cả các hướng trong danh sách, hãy chạm vào , sau đo chạm vào Danh sách.

104

Chương 15

Bản đồ

background image

Chạm vào mục bất kỳ trong danh sách để xem bản đồ hiển thị chặng của chuyến đi. Chạm
vào Tổng quan về Tuyến đường để trở lại màn hình tổng quan.

5

Nếu nhiều tuyến đường xuất hiện, chọn một tuyến đường bạn muốn sử dụng.

Nếu bạn đang đi bằng phương tiện công cộng, hãy chạm vào để đặt thời gian xuất phát hoặc
thời gian đến và chọn lịch trình cho chuyến đi. Chạm biểu tượng tại một điểm dừng để xem thời
gian xuất phát cho xe buýt hoặc tàu hỏa và để lấy liên kết đến trang web hoặc thông tin liên hệ
của nhà cung cấp vận tải.

Xem hướng từ một vị trí trên bản
đồ

Chạm vào mốc, chạm vào

, sau đo chạm vào Hướng Tới Đây hoặc

Hướng Từ Đây.

Đanh dấu trang một vị trí

Chạm vào "Thêm vào Dấu trang”.