iPhone - Nhận và chia sẻ thông tin về vị trí

background image

Nhận và chia sẻ thông tin về vị trí

Xem hướng dẫn.

Truy cập
trang web.

Chạm để hiển thị

thông tin liên lạc.

Thư

̣c hiện

cuô

̣c gọi.

Nhận hoặc chia sẻ thông tin về vị trí: Chạm vào mốc, sau đo chạm vào .

Thêm công ty vào danh bạ của
bạn

Chạm vào “Thêm vào Danh bạ”.

Tweet, nhắn tin hoặc gửi vị trí của
bạn qua email

Chạm vào Chia sẻ Vị trí.
Ghi chú: Để đăng Tweet, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Twitter. Truy
cập Cài đặt > Twitter.