iPhone - Xem bảng giá chứng khoán

background image

Xem bảng gia chứng khoan

Chứng khoán cho phép bạn xem các bảng giá mới nhất về cổ phiếu, quỹ và chỉ số chứng khoán.

Bảng giá co thể bị chậm trễ tối đa 20 phút hoặc hơn tùy vào dịch vụ báo cáo.
Thêm cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số chứng khoan vào thiết bị đọc chứng khoan: Chạm vào , rồi
chạm vào . Nhập biểu tượng, tên công ty, tên quỹ hoặc chỉ số chứng khoán rồi chạm vào
Tìm kiếm
Hiển thị thay đổi gia trị của chứng khoan, quỹ hoặc chỉ số chứng khoan theo thời gian: Chạm
vào cổ phiếu, quỹ hoặc chỉ số trong danh sách, rồi bấm 1ng, 1t, 1thg, 3thg, 6thg, 1n hoặc 2n.
Khi bạn xem biểu đồ theo chiều ngang, bạn co thể chạm vào biểu đồ để hiển thị giá trị của một
điểm cụ thể theo thời gian.

Sử dụng hai ngon tay để xem sự thay đổi theo giá trị qua một khoảng thời gian cụ thể.

Bạn cũng co thể xem dấu kiểm cổ phiếu trong Trung tâm Thông báo. Xem “Thông báo” ở
trang 31.

101

background image

Xóa một cổ phiếu

Chạm vào và chạm vào

bên cạnh cổ phiếu, rồi chạm vào Xoa.

Thay đổi thứ tự danh sach

Chạm vào . Sau đo, kéo bên cạnh cổ phiếu hoặc chỉ số đến vị trí mới
trong danh sách.

Chuyển màn hình xem sang thay
đổi phần trăm, thay đổi gia hoặc
vốn hóa thị trường

Chạm vào bất kỳ giá trị nào dọc theo phía bên phải của màn hình. Chạm
lại để chuyển sang màn hình xem khác.

Sử dụng iCloud để cập nhật danh
sach cổ phiếu của bạn trên cac
thiết bị iOS của bạn

Truy cập Cài đặt > iCloud > Tài liệu & Dữ liệu, rồi bật Tài liệu & Dữ liệu
(được bật theo mặc định). Xem “iCloud” ở trang 16.