iPhone - Nhận thông tin về video

background image

Nhận thông tin về video

Xem mô tả và cac nhận xét của người xem: Chạm vào bên cạnh video trong danh sách, rồi
chạm lại vào khi xuất hiện ở đầu màn hình.