iPhone - Giới thiệu về YouTube

background image

Giới thiệu về YouTube

YouTube cho phép bạn xem các video ngắn được mọi người trên khắp thế giới gửi đến. Một số
tính năng YouTube yêu cầu tài khoản YouTube. Để thiết lập tài khoản, hãy đi đến
www.youtube.com.

Ghi chú: YouTube co thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ hoặc khu vực.