iPhone - Gửi video lên YouTube

background image

Gửi video lên YouTube

Nếu bạn co tài khoản YouTube, bạn co thể gửi các video trực tiếp tới YouTube. Hãy xem “Chia sẻ
ảnh và video” ở trang 92.

100

Chương 13

YouTube