iPhone - Kho Ảnh

background image

Kho Ảnh

Với Kho Ảnh—một tính năng của iCloud—ảnh bạn đã chụp trên iPhone được tải tự động lên
iCloud và đẩy đến tất cả các thiết bị khác được bật Kho Ảnh. Ảnh được tải lên iCloud từ các thiết
bị khác và máy tính của bạn được đẩy đến album Kho Ảnh trên iPhone. Xem “iCloud” ở trang 16.
Bật Kho Ảnh: Truy cập Cài đặt > iCloud > Kho Ảnh.

Các ảnh mới mà bạn chụp được tải lên Kho Ảnh khi bạn rời khỏi ứng dụng Camera và iPhone
được kết nối Internet qua Wi-Fi. Bất kỳ ảnh nào khác được thêm vào Cuộn Camera—bao gồm
các ảnh được tải về từ email và tin nhắn văn bản, hình ảnh được lưu từ trang web và ảnh chụp
màn hình—cũng được tải lên Kho Ảnh của bạn và được đẩy tới các thiết bị khác. Kho Ảnh co thể
chia sẻ tối đa 1000 trong số các ảnh gần đây nhất của bạn trên các thiệt bị iOS của bạn. Máy tính
của bạn co thể lưu vĩnh viễn tất cả ảnh trong Kho Ảnh của bạn.

Lưu ảnh vào iPhone từ Kho Ảnh

Trong album Kho Ảnh, hãy chạm vào

, chọn các ảnh bạn muốn lưu, rồi

chạm vào Lưu.

Xóa ảnh khỏi iCloud

Trong album Kho Ảnh, chọn ảnh, rồi chạm vào .

Xóa nhiều ảnh khỏi iCloud

Trong album Kho Ảnh, hãy chạm vào

, chọn các ảnh bạn muốn xoa, rồi

chạm vào Xoa.

Ghi chú: Để xoa ảnh khỏi Kho Ảnh, bạn cần iOS 5.1 hoặc mới hơn trên iPhone và tất cả các thiết
bị iOS khác của bạn. Xem support.apple.com/kb/HT4486.

Mặc dù các ảnh đã xoa đều bị xoa khỏi Kho Ảnh trên thiết bị của bạn, nhưng ảnh gốc vẫn ở
trong album Cuộn Camera trên thiết bị chứa ảnh gốc.

97

Chương 12

Camera