iPhone - Tổ chức ảnh và video

background image

Tổ chức ảnh và video

Bạn co thể tạo, đổi tên và xoa các album trên iPhone để giúp bạn tổ chức ảnh và video của
mình.
Tạo album: Khi đang xem album, chạm vào Sửa, sau đo chạm vào Thêm. Chọn ảnh để thêm vào
album mới, sau đo chạm vào Xong.

Ghi chú: Album được tạo trên iPhone không được đồng bộ hoa trở lại máy tính của bạn.

Đổi tên album

Chạm vào Sửa, sau đo chọn một album.

Sắp xếp lại cac album

Chạm vào Sửa, rồi kéo lên hoặc xuống.

Xóa album

Chạm vào Sửa rồi chạm vào

.