iPhone - Thêm sự kiện

background image

Thêm sự kiện

Bạn co thể tạo và cập nhật các sự kiện lịch trực tiếp trên iPhone.
Thêm một sự kiện: Chạm vào và nhập thông tin sự kiện, rồi chạm vào Xong.

Bạn cũng co thể chạm và giữ điểm trống trên lịch để tạo sự kiện mới. Kéo các điểm nhận để điều
chỉnh thời lượng của sự kiện.

Đặt âm bao

Chạm vào Cảnh báo rồi đặt cảnh báo từ 5 phút đến hai ngày trước khi xảy
ra sự kiện.

Đặt âm bao mặc định cho cac sự
kiện

Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Giờ Báo Mặc định

Cập nhật sự kiện

Chạm vào Sửa và thay đổi thông tin sự kiện.
Để điều chỉnh nhanh thời gian hoặc thời lượng của sự kiện, hãy chạm và
giữ sự kiện để chọn, rồi kéo đến một thời gian mới hoặc sử dụng điểm
nhận để thay đổi thời lượng của sự kiện.

Xóa một sự kiện

Chạm vào sự kiện, chạm Sửa rồi di chuyển xuống và chạm Xoa Sự kiện.

Mời những người khac tham gia
sự kiện

Chạm Người được mời để chọn những người từ Danh bạ. Tác vụ này yêu
cầu tài khoản iCloud, Microsoft Exchange hoặc CalDAV.